FASHION RIO - DIA 1 - PATACHOU                  

2015 - Cynthia Storck - Todos os direitos reservados. Layout por Mari Bombonato